Licitació de les obres d’arranjament de camins municipals de Calonge de Segarra

L’Ajuntament de Calonge de Segarra ha obert per procediment obert la licitació de les obres d’arranjament de camins municipals de Calonge de Segarra (Lots 1, 2 i 3). Els camins que es liciten són els següents:

Lot Objecte Preu de licitació IVA (21%):         Total
1 Arranjament de camins municipals (Fase I)

-        Camí de la carretera C-1412a a la carretera B-300

-        Camí de l’Alzina

296.919,26 € 62.353,04 € 359.272,30 €
2 Arranjament de camins municipals (Fase II)

-        Camí del Soler

-        Camí de Les Eres del Tardà

-        Camí de Les Basses (del PK 0+000 al PK 0+380)

-        Camí de Cal Pere

-        Camí de Cal Frare

180.715,41 € 37.950,24 € 218.665,65 €
3 Arranjament de camins municipals (Fase III)

-        Camí de Torrescassana

144.744,62 € 30.396,37 € 175.140,99 €

El termini de presentació d’ofertes és el comprès entre el dia 27 de maig de 2017 i el dia 21 de juny de 2017, ambdós inclosos. Les proposicions s’han de presentar a la secretaria de l’Ajuntament de Calonge de Segarra.

Per a consultar l’anunci de licitació, el plec de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, cliqueu aquí